Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben kinderen een veilige en gezonde omgeving nodig. Als ouder mag je er op rekenen dat wij je kind een veilige en gezonde omgeving bieden.

Op elke kinderopvanglocatie van KindeRdam is er een actueel beleidsplan over Veiligheid en Gezondheid (V&G). In dat beleidsplan staan de mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid beschreven en maatregelen die wij nemen om die risico’s te beperken.

Het Beleid V&G is – net als het Pedagogisch beleid-  een continu proces. V&G komt dan ook periodiek in onze teambesprekingen aan de orde.

De onderdelen van het beleid V&G

  • In het Beleid V&G staan de algemene uitgangspunten van KindeRdam, aangevuld met de zaken die specifiek zijn voor de locatie.
  • De werkbladen V&G gebruiken we bij de besprekingen in het team. Ze behandelen de belangrijkste thema’s over Veiligheid en Gezondheid. Samen kijken we naar de grote en kleine risico’s die op de locatie aanwezig zijn. We bespreken wat we kunnen doen om risico’s zo veel als mogelijk te voorkomen. Ook bespreken we hoe te handelen als er toch een incident plaatsvindt. En hoe we kinderen leren omgaan met kleine risico’s.
  • De Risico Inventarisatie & Evaluatie(RI&E) Veiligheid en de RI&E Gezondheid en de daarbij behorende verbeteracties geven een goed beeld van de grote en kleine risico’s op de locatie. De RI&E’s worden 1x per 3 jaar uitgevoerd, tenzij er een aanleiding is om het vaker te doen.

De pedagogisch medewerkers en de managers kunnen bij de uitvoering van hun werk gebruik maken van de KIDDI-App, werkinstructies, checklists en formulieren. Bijvoorbeeld als het gaat om een kind dat ziek wordt op de locatie, brandveiligheid, (voedsel)hygiëne en medicijngebruik op de locatie.

Als je het Beleid Veiligheid en Gezondheid wilt inzien, kun je er naar vragen bij de manager van de locatie. 

EHBO
Op elke locatie is minstens één persoon aanwezig die over een diploma kinder-EHBO beschikt. Bij KindeRdam volgen alle medewerkers een training Bedrijfshulpverlening (BHV). Deze training bestaat o.a. uit ontruimen, handelen bij brand en EHBO. Sinds 2018 is hier een training Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK) bijgekomen.