Ik ben blij met de brede discussie die gevoerd wordt over het belang van investeren in (jonge) kinderen. De meest recente discussies gaan over het ontbreken van een structurele visie op de ‘opvang’ van jonge kinderen. Als oplossing wordt vanuit de Onderwijsraad aangegeven de regie van kinderopvang – voor kinderen vanaf 2,5 jaar - onder te brengen bij het onderwijs. Dit lijkt mij niet alleen te kort door de bocht, maar vooral niet in het belang van jonge kinderen.

Sectoroverstijgend één kindvoorziening creëren
Vorig jaar is een sectoroverstijgende visie beschreven in het boek 'OpStap naar 2024. Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12?'. Er wordt gepleit voor verbetering van het totale systeem waarbinnen kinderen geacht worden te kunnen 'leren'. Een bredere context dus dan alleen onderwijs, welzijnswerk of kinderopvang. Dit lijkt me een goed startpunt voor de dialoog tussen kinderopvang, onderwijs, wetenschappers, beleidmakers en politici.

Niet slechts een arbeidsparticipatie-instrument
Professionals in de kinderopvang willen hun verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren. Wat de kinderopvangsector nodig heeft, is erkenning vanuit de politiek dat kinderopvang vooral een instrument is om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren (en niet slechts een arbeidsparticipatie-instrument).

'We willen voor kinderen het beste van beide werelden, van zowel kinderopvang als onderwijs.'

Regie onder één ministerie
Ik vind het essentieel dat er één lijn komt voor kinderopvang en onderwijs. Door onder twee ministeries te vallen wordt de doorgaande ontwikkeling van kinderen en de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs bemoeilijkt. Het is cruciaal voor kinderen én voor kinderopvang en onderwijs dat het kabinet één koers bepaalt en vasthoudt.

Valkuil
We kunnen niet in de valkuil blijven stappen te denken vanuit instituten en systemen. Laten we gaan denken vanuit de behoeften van het kind. Naar mijn mening moet voor (jonge) kinderen ontdekkend spelen - en dus leren – centraal staan. Simpelweg kinderen vanaf 2,5 of 3 naar school sturen is een oplossingsrichting vanuit het 'oude denken'. We willen voor kinderen het beste van beide werelden, van zowel kinderopvang als onderwijs.

Oproep tot verbinding
De randvoorwaarden zijn aanwezig en de wil lijkt er te zijn bij onderwijs, kinderopvang, de wetenschap en politici. Laten we gezamenlijk met een frisse blik, vanuit het perspectief van het kind, onze visie concretiseren. Het mooie is, dat we een gezamenlijk doel hebben: door te verbinden gezamenlijk investeren in (de toekomst van) kinderen.


https://www.kinderopvangtotaal.nl/blog/blog-simon-hay-regie-basisonderwijs-2703823w/