Bij KindeRdam schenken we veel aandacht aan de ontwikkeling en opvoeding van jouw kind. Dat doen we samen met een heel team, waarbij elk teamlid zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.

De pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van je kind. Daarnaast zorgen ze ervoor dat jouw kind zich veilig en vertrouwd kan voelen in de groep. Ieder kind heeft een mentor, die de ontwikkeling en het welbevinden van je kind met je bespreekt. De mentor is altijd een van de pedagogisch medewerkers van de groep.

De locatiemanager is verantwoordelijk voor het pedagogisch werkplan en het beleid rond de veiligheid en gezondheid van de locatie. Daarnaast is het zijn of haar taak om dat wat op papier staat ook in de praktijk in te voeren en waar nodig bij te stellen.

Om ervoor te zorgen dat onze pedagogisch medewerkers hun taken zo goed mogelijk kunnen vervullen, ondersteunen en stimuleren wij ze op verschillende manieren.  Bijvoorbeeld met trainingen op het gebied van video interactie begeleiding, coaching en (pedagogische) team- en werkoverleggen.

Pedagogische staf
Ter ondersteuning van onze pedagogisch medewerkers en locatiemanagers beschikken we bij KindeRdam over een pedagogische staf. Deze bestaat uit vier pedagogen en tien pedagogisch coaches.

De pedagogen ondersteunen de locaties bij het ontwikkelen van (pedagogisch) beleid en meten de pedagogische kwaliteit op iedere locatie. Daarnaast is elke pedagoog ‘aandacht-functionaris’. Het is zijn taak om advies te geven als de ontwikkeling van een kind wat moeizamer verloopt. De pedagogen werken samen met de teams aan pedagogische verbeteringen en ondersteunen de managers en teams inhoudelijk. Op deze manier investeren wij voortdurend in de verbetering van de pedagogische kwaliteit.
Alle locaties hebben een vaste pedagoog waar zij als eerste terecht kunnen met hun vragen.

Het team van pedagogisch coaches ondersteunt de pedagogisch medewerkers op de groep. De pedagogisch coaches fungeren als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering ervan. Door pedagogisch medewerkers te coachen, ondersteunen en adviseren bij de begeleiding van de kinderen op de groep dragen zij bij aan kwaliteitsverbetering.
Bij KindeRdam ontvangt elke medewerker pedagogische coaching.