Op 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingegaan. Deze wet moet eraan bijdragen dat de kwaliteit van de kinderopvang nog verder verbetert. KindeRdam staat achter de wet IKK. Op veel fronten voldeden we ook al aan de nieuwe kwaliteitseisen. Niet voor niets is KindeRdam een professionele kinderopvangorganisatie waar medewerkers zich elke dag met hart en ziel inzetten voor de opvang, ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

Wil je weten wat de wet IKK concreet voor u betekent? Hieronder zetten we de belangrijkste punten op een rij.

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal
De wet IKK vereist dat pedagogisch medewerkers alle kinderen ‘in beeld’ hebben. Dit houdt in dat zij kinderen structureel volgen in hun ontwikkeling, daar een bijdrage aan leveren en kinderen stimuleren de volgende stap te zetten. Bij KindeRdam voldoen we al aan deze eis en we gebruiken hiervoor verschillende kindvolgsystemen. Voor de meeste kinderen van 0 tot 4 jaar is dit het kindvolgsysteem ‘KIJK!’. Een aantal peuterspeelgroepen maakt samen met de school gebruik van het kindvolgsysteem BOSOS. De buitenschoolse opvang werkt eveneens met KIJK!

Mentor
Aan elk kind is een mentor toegewezen. Deze mentor, die werkt in de groep, volgt de ontwikkeling van het kind en is daarnaast aanspreekpunt voor de ouders. Uiteraard kun je ook altijd bij andere pedagogisch medewerkers terecht als je vragen hebt.


2. Veiligheid en gezondheid

De wet IKK stelt dat er een actueel beleid moet zijn voor Veiligheid en Gezondheid. In het beleidsplan dat KindeRdam heeft opgesteld staan de mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid beschreven, evenals de maatregelen die wij treffen om die te beperken.

EHBO
De nieuwe wet vereist dat op elke locatie minstens één persoon aanwezig is die over een diploma kinder-EHBO beschikt. Bij KindeRdam volgen alle medewerkers een training Bedrijfshulpverlening (BHV). Deze training bestaat o.a. uit ontruimen, handelen bij brand en EHBO. Sinds 2018 is hier een training Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK) bijgekomen. De trainingen BHV en EHAK worden nu jaarlijks om en om gevolgd. Een fijn gevoel voor kinderen, ouders en medewerkers.

3. Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
De wet IKK verlangt dat er per groep twee vaste gezichten voor 0-jarigen zijn. Op de dagen dat je kind op de groep is, is minimaal een van deze twee medewerkers aanwezig. In het kennismakingsgesprek vertellen we je welke medewerker mentor van je kind is en welke medewerker het ‘tweede vaste gezicht’. Als ouder heb je dus twee vaste aanspreekpunten.

Per dag mag er maximaal 3 uur worden afgeweken van de Beroepskracht-kindratio (de verhouding van het aantal pedagogisch medewerkers ten opzichte van het aantal aanwezige kinderen). Tijdens deze momenten wordt minimaal de helft van de vereiste medewerkers ingezet. KindeRdam voldoet aan deze maatregel. De tijden waarop afgeweken mag worden, verschillen per locatie. Meer informatie hierover ontvang je op de eigen locatie.

4. Kinderopvang is een vak

Taaleis
De wet IKK vereist dat alle pedagogisch medewerkers over mondelinge taalvaardigheden op niveau 3F beschikken. We hebben tot 2023 de tijd hiervoor. Bij KindeRdam voldoen de meeste medewerkers al aan deze eis. Als uit toetsing blijkt dat een medewerker nog niet over het juiste niveau beschikt, dan bieden we aanvullende scholing aan.

Bevoegde medewerkers
Sinds 1 januari 2018 moeten alle medewerkers op een BSO-groep bevoegd zijn. Bij KindeRdam was dit al het geval. Onze pedagogisch medewerkers hebben allemaal minimaal een diploma op mbo3-niveau.

Opleidingsplan
De nieuwe wet verlangt van kinderopvangorganisaties dat zij een opleidingsplan opstellen voor hun pedagogisch medewerkers. KindeRdam beschikte hier al over. De veranderende samenleving stelt steeds hogere eisen aan kinderopvangorganisaties en dus ook aan onze pedagogisch medewerkers. Daarom biedt KindeRdam ruime opleidingsmogelijkheden en stimuleren we medewerkers hier gebruik van te maken.

Medewerkers in opleiding
Stagiairs en beroepskrachten in opleiding mogen nog maar beperkt ingezet worden op de groepen. Bij KindeRdam gebeurde dit al. Stagiairs zijn altijd boventallig, zodat zij het vak goed kunnen leren.