Overleg met ouders vinden wij erg belangrijk. Dagelijks is er tijdens het brengen en halen van de kinderen contact tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders. De medewerker vertelt ouders dan wat hun kind die dag beleefd heeft en ouders kunnen de medewerker op de hoogte stellen van eventuele bijzonderheden. Hoe beter we wederzijds geïnformeerd zijn, hoe beter de zorg op de kinderen afgestemd kan worden.

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek bespreken we de wederzijdse verwachtingen. Daarna blijft een regelmatige overdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk. De kinderen ontwikkelen zich immers voortdurend, waardoor afspraken (bijvoorbeeld met betrekking tot zelfstandigheid) regelmatig bijgesteld moeten worden.

Oudergesprek
Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van het kindvolgsysteem. Naar aanleiding hiervan nodigen wij ouders uit voor een oudergesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind.

Overgangsgesprek
Bij de overgang van de baby- naar de peutergroep en bij de overgang van het kinderdagverblijf naar onze buitenschoolse opvang (BSO) voeren we een overgangsgesprek met de ouders. We bespreken de omgang met hun kind en of er bijzonderheden zijn. We informeren ouders over de manier van werken op de nieuwe groep en ouders kunnen vragen stellen.

Oudercommissie
Bij KindeRdam vinden we het belangrijk dat al onze locaties over een actieve oudercommissie beschikken. Als oudercommissielid kun je meepraten over belangrijke zaken, zoals die zijn vastgelegd in ons reglement. Denk aan ons pedagogisch beleidsplan, het prijsbeleid, onze openingstijden en het omgaan met klachten.

Wil je als ouder dus graag …

  • meepraten en advies uitbrengen over ons beleid,
  • de kwaliteit van onze kinderopvang positief beïnvloeden,
  • je (professionele) deskundigheid inzetten op de locatie van je kind,

... meld je dan nu aan voor de oudercommissie door een mail te sturen naar je locatiemanager. 

Centrale oudercommissie
KindeRdam beschikt ook over een centrale oudercommissie. Deze bestaat uit een afvaardiging van al onze lokale oudercommissies en fungeert als gesprekspartner voor de directie van KindeRdam (zie ook ons reglement). In de overleggen die een paar keer per jaar plaatsvinden, bespreken we onderwerpen die vastgelegd zijn in de Wet Kinderopvang. Maar ook andere zaken kunnen aan bod komen. We hechten namelijk veel waarde aan de mening van onze ouders. Wil je meer weten over de centrale oudercommissie of wil je lid worden, meld dit dan bij je lokale oudercommissie.

Nieuwsbrief, website en Facebook
Locaties maken een paar keer per jaar een nieuwsbrief met verhalen en foto’s van de locatie. En natuurlijk informeren wij ouders over nieuwtjes van onze locaties op deze website. Ook via Facebook houden we ouders regelmatig op de hoogte van de activiteiten bij KindeRdam in het algemeen en de locaties in het bijzonder.

Zo maar een dag

.