Bij KinderRdam doen we er alles aan om een veilige plek te bieden voor kinderen. Onze pedagogisch medewerkers zijn alert op het signaleren van eerste ziekteverschijnselen en houden de gezondheid van ‘onze’ kinderen scherp in de gaten. 

Privacyregels en inenten
KindeRdam beveelt ouders aan hun kinderen te laten vaccineren. Volgens de huidige wetgeving kunnen we kinderen echter niet weigeren als zij niet zijn ingeënt. We registreren op dit moment dan ook niet welke kinderen gevaccineerd zijn. Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens kunnen wij ouders namelijk niet verplichten deze medische gegevens te verstrekken en registratie zou dus geen zekerheid bieden. Vanwege privacyregels kunnen we ook geen informatie geven over het al dan niet gevaccineerd zijn van kinderen op onze opvang.

Aandacht voor vaccinatie
De vaccinatiegraad in Nederland daalt al jaren. Bij KindeRdam maken we ons daar erg zorgen over. Wij zijn dan ook blij dat er momenteel weer veel aandacht voor dit onderwerp is. Betere voorlichting door de overheid is nodig. Ouders moeten bewust gemaakt worden van de risico’s die zij nemen. Zowel voor hun eigen kinderen als voor kinderen uit hun omgeving. KindeRdam volgt de ontwikkelingen rond het vaccinatiedebat op de voet. Wijzigt de wetgeving, dan zullen we zo nodig maatregelen treffen en onze ouders hierover informeren.

Samen voorkomen
Is er onverhoopt sprake van een besmettelijke ziekte op een van onze locaties, dan informeren we ouders hier direct over en schakelen we zo nodig de GGD in. Om te voorkomen dat besmettelijke ziektes zich kunnen verspreiden, doen we daarnaast een beroep op onze ouders. Wij drukken ouders op het hart hun kind niet naar de opvang te brengen als het ziek is. Ook zijn ouders verplicht ons direct te informeren als zij het vermoeden hebben dat hun kind een besmettelijke ziekte heeft. Bij twijfel over ziektesignalen nemen we altijd contact op met de GGD.

Heb je als ouder vragen over het vaccinatiebeleid van KindeRdam? Neem dan contact op met de manager van de locatie waar je kind wordt opgevangen.