Oudercommissie
KindeRdam hecht aan een goede samenwerking met ouders in het belang van de kinderen. Individueel hebben we natuurlijk overleg over je kind. Maar ook over de kwaliteit van de dienstverlening, de locaties en het pedagogisch beleid horen wij graag je mening. Daarom zijn op de locaties van KindeRdam oudercommissies (OC's) actief. Deze OC's vergaderen regelmatig met de locatiemanager over onderwerpen die de locatie aangaan. Alle informatie over de rechten en plichten van de oudercommissie staat in het Reglement oudercommissie. De locatiemanager kan vertellen welke ouders op jouw locatie in de OC zitten.

Centrale Ouderraad
Op directieniveau overlegt KindeRdam met een Centrale Ouderraad (COR). De ouders in de COR behartigen de belangen van alle ouders die gebruik maken van KindeRdam. Zij kunnen de directie op verschillende terreinen adviseren. Zo hebben ouders niet alleen op lokaal maar ook op centraal niveau inspraak op het reilen en zeilen van KindeRdam. En dat is een goede zaak.

Contact met de COR
Heb je een vraag voor de COR? Stel deze dan via de OC van je eigen locatie.