Bij KindeRdam krijgen kinderen volop ruimte voor hun ontwikkeling. Dat is goed voor nu én voor later. Maar hoe stimuleren wij hen daarin? Wat vinden we belangrijk om de kinderen mee te geven? En hoe kan de inrichting van onze locaties daaraan bijdragen? Deze en andere onderwerpen vind je terug in ons pedagogisch beleid. Het is de basis voor het eigen pedagogisch werkplan van al onze kinderdagverblijven, buitenschoolseopvang-locaties (BSO's) en peutergroepen.Pedagogisch werkplan
Elke locatie van KindeRdam heeft een eigen pedagogisch werkplan waarin staat beschreven hoe op de locatie invulling gegeven wordt aan het pedagogisch beleid van KindeRdam. Het biedt de pedagogisch medewerkers handvatten voor hun dagelijks handelen. In het pedagogisch werkplan is te lezen wat de pedagogische visie is van de locatie, de dagplanning, op welke wijze ouders worden betrokken en geïnformeerd en welke activiteiten er met de kinderen worden gedaan. Het pedagogisch werkplan dient ook als inspiratiebron voor de pedagogisch medewerkers bij het ontwikkelen van activiteiten voor de kinderen. Het pedagogisch werkplan is voor ouders in te zien op de locatie.

Pedagogisch coaches
KindeRdam werkt met pedagogisch coaches. Zij coachen pedagogisch medewerkers op de locaties in een optimale uitvoering van het VVE-programma dat op de locatie wordt uitgevoerd. Opbrengstgericht werken en het vergroten van de ouderbetrokkenheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.
De pedagogisch coach vertaalt het pedagogisch beleid naar de groepen en is een sparringpartner voor de locatiemanager voor de praktische uitvoering van het pedagogisch beleid. De kwaliteit van het aanbod en het individueel pedagogisch handelen gaat hiermee omhoog.

Wenprocedure
Het is voor een kind (en de ouders) natuurlijk even wennen om voor het eerst naar de kinderopvang te gaan. Op de locatie wordt veel aandacht besteed aan de kennismaking met nieuwe kinderen en hun ouders. Ouders worden tijdig uitgenodigd voor een plaatsingsgesprek. Om ouders en kinderen vertrouwd te laten raken met de nieuwe situatie, worden wenafspraken met de ouders gemaakt. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Ook bij de overgang naar een andere groep wordt hiermee rekening gehouden.

KindeRdam biedt de mogelijkheid om maximaal twee dagdelen voorafgaand aan de daadwerkelijke plaatsingsdatum kinderen op de groep te laten wennen. De dagen en tijden worden in overleg vastgesteld. Alle informatie over het wennen en de afspraken die we maken worden vastgelegd op het plaatsingsformulier. Als een langere wenperiode gewenst is, is dit mogelijk. Echter, het extra wennen vindt dan plaats na de plaatsingsdatum.

Duo-groepen
Op een aantal locaties van KindeRdam wordt gewerkt met duo-groepen.

Kinderdagverblijven
Op een aantal kinderdagverblijven worden (delen van) groepen regelmatig samengevoegd als duo-groep. Kinderen hebben met maximaal drie vaste beroepskrachten voor hun stamgroep te maken. De stamgroepen van deze duo-groep werken nauw samen, zodat de kinderen elkaar en de pedagogisch medewerkers goed kennen. De ruimten liggen dicht bij elkaar en kinderen en medewerkers komen elkaar regelmatig tegen: pedagogisch medewerkers die met een kind fruit halen of samen een wasmand opruimen, maar ook in de tuin en bij buitenspel. Het geeft ons ook de mogelijkheid kinderen activiteiten aan te bieden die bij hun ontwikkelingsniveau passen.

Naast de eigen groepsruimte kunnen kinderen ook andere ruimten ontdekken en contacten opbouwen met kinderen en pedagogisch medewerkers van de duo-groep. We zetten letterlijk de deuren open naar de andere groep, zodat kinderen zelf kunnen kiezen met wie en met welk speelgoed ze willen spelen. We maken duidelijke afspraken om met elkaar het overzicht te bewaren, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft en elk kind gezien wordt; het welzijn van het kind staat altijd voorop. Het is onze ervaring dat ouders de samenwerking in een duo-groep van harte ondersteunen vanwege de kansen die dat biedt.

BSO's
Ook op een aantal van onze BSO’s wordt gewerkt met duo-groepen. Ieder kind is geplaatst in een eigen basisgroep. De twee basisgroepen vormen samen een duo-groep. 

Het kan voorkomen dat een kind tijdelijk in twee basisgroepen (van een duo-groep) wordt geplaatst. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • op verzoek van de ouders als er nog niet op alle gewenste opvangdagen plek is op de eigen basisgroep
  • een dag of dagdeel als de bezetting op de groep daarom vraagt
  • meedoen aan verschillende (thema-)activiteiten

Het belang en de emotionele veiligheid van het kind staat hoe dan ook altijd voorop.

Horizontale groepen
Op de kinderdagverblijven van KindeRdam hebben we horizontale en verticale groepen. Horizontale groepen zijn zo samengesteld dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten, bijvoorbeeld een babygroep, een peutergroep of een groep met schoolkinderen van 4 tot 6 jaar. Voordeel hiervan is dat er minder leeftijdsverschil is binnen de groep en er dus meer kans is op leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor meer leeftijdsgerichte activiteiten aanbieden.

Verticale groepen
Op de kinderdagverblijven van KindeRdam hebben we horizontale en verticale groepen. In verticale groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar. Voordeel hiervan is dat de kinderen over het algemeen hun gehele periode op het kinderdagverblijf in dezelfde groep (en ruimte) spelen. Ook leren zij om te gaan en rekening te houden met oudere of juist jongere kinderen. Op de buitenschoolse opvang (BSO) hebben we verticale groepen van 4 tot 12 jaar. Hiervoor gelden uiteraard dezelfde voordelen.

Waarom de eerste 1000 dagen van je kind cruciaal zijn
De eerste twee jaar van het leven van een kind zijn super belangrijk. Als een kind zich in deze fase niet goed ontwikkelt, heeft het daar de rest van zijn leven last van. Hoogleraar Tessa Roseboom legt in het onderstaande filmpje uit hoe het zit.

Samen Goed Voor Later
KindeRdam maakt deel uit van KINDwijzer. KINDwijzer is een landelijk netwerk van innovatieve en marktbepalende organisaties in de kinderopvang. In 2015 hebben de leden van KINDwijzer samen een film 'Samen Goed Voor Later' gemaakt om de meerwaarde van kinderopvang weer te geven.