De pedagogisch medewerkers observeren alle kinderen aan de hand van een kindvolgsysteem. Hiermee volgen zij het welbevinden en functioneren van het individuele kind en van de kinderen in de groep. Zij kunnen hiermee beter inspelen op de behoeften van de kinderen. Deze observatie maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van KindeRdam. Naar aanleiding hiervan nodigen wij ouders regelmatig uit voor een oudergesprek om de resultaten van de observatie te bespreken.

Meldcode
KindeRdam gebruikt de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten die werkzaam zijn in de branche kinderopvang'.