KindeRdam-pedagoog Simon schrijft maandelijks een blog op Kinderopvangtotaal.nl. Hieronder de blog van maart 2017.

Mijn oudste dochter heeft een brief naar Mark Rutte gestuurd met de vraag of hij een kopje thee wil komen drinken. Ze wil hem namelijk graag vragen hoe je ‘de baas van Nederland’ wordt en of dit een leuke baan is. Het kopje thee ging helaas niet lukken in de drukke verkiezingsperiode, maar ze kreeg wel een mooie brief terug van de minister president. Haar conclusie: Mark Rutte is een aardige man, die wel een hele drukke en moeilijke baan heeft.

Mooi hoe kinderen de vragen stellen die in hun hoofd zitten en op hun gevoel afgaan. Toch durf ik niet alleen af te gaan op mijn gevoel als het gaat om de verkiezingen 15 maart. Ik probeer achter de mooie beloftes, verpakt in nog mooiere woorden, te zien welke partij naar mijn mening de beste en meest reële plannen heeft. In een poging mijn gedachten te ordenen heb ik de standpunten wat betreft kinderopvang en onderwijs op een rij gezet. Een overzicht van de partijen die zitting hebben in het parlement in alfabetische volgorde:

Het CDA pleit voor drie maanden extra verlof voor ouders na de geboorte van hun kind. Wat betreft kinderopvang zegt het CDA peuterspeelzalen en kinderopvang te willen samenvoegen tot een voorschool. Hierbij moeten kleinschalige, op maat gerichte initiatieven worden ondersteund, zoals Ouderparticipatie crèches (OPC’s). Kinderen tussen de twee en vier jaar krijgen recht op een aantal dagdelen. Wat onderwijs betreft wil het CDA gelijke kansen voor elk kind en een specialistische opleiding voor leraren voor jongere en oudere kinderen.

De ChristenUnie wil een goede balans tussen werken en opvoeden. Dit wordt volgens de partij gerealiseerd door het kindgebonden budget voor met name het tweede (en volgende) kind omhoog te schroeven. Aan de andere kant wordt de kinderopvangtoeslag beperkt voor het eerste kind in de kinderopvang. De CU wil minder regels en meer vrijheid voor scholen en scholen worden niet verplicht tot de vorming van IKC’s. Verder wil de CU investeren in onderwijs voor kinderen uit kansarme milieus en vluchtelingenkinderen, willen zij geen kleutertoets in het basisonderwijs en geen schoolplicht tot 4 jaar.

Ook D66 wil uitbreiding van het ouderschapsverlof naar 6 maanden voor beide ouders. Verder wil de partij dat alle kinderen vanaf twee (ook voor ouders die niet werken) toegang krijgen tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang als onderdeel van een ‘buurtschool’. Beginnend bij vier dagdelen per week. De Onderwijsinspectie krijgt van D66 de opdracht om de regeldruk terug te dringen. (Buurt)scholen moeten een totaal aanbod (o.a. sport, cultuur, techniek, natuur) bieden voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Verder pleit D66 voor ten minste drie uur bewegingsonderwijs in het lesprogramma.

GroenLinks wil een ontwikkelrecht voor elk kind. Dit door te beginnen met uitbreiding van ouderschapsverlof naar zes maanden, en daarna recht op drie dagen gratis kinderopvang voor alle kinderen tussen de zes maanden en 4 jaar oud. GroenLinks wil ook dat kinderopvang een publieke voorziening wordt, dus zonder winstoogmerk. Kinderopvang, onderwijs en peuterspeelzalen worden gestimuleerd meer samen te werken. Ouders moeten zelf kunnen kiezen voor gastouderopvang, een kinderdagverblijf, Ouderparticipatiecrèche of buitenschoolse opvang. De basisschool en BSO worden bij voorkeur georganiseerd als brede school. Verder wil GroenLinks een einde maken aan de toetscultuur binnen het basisonderwijs, scholen moeten beoordeeld worden op kwaliteit van de lessen en niet op de Cito-resultaten. GroenLinks wil investeren in het terugdringen van de grootte van de klassen in het basisonderwijs, binnen zes jaar naar 23 leerlingen.

'Laten we de verkiezingen gebruiken door met onze stem de politiek een zetje in de goede richting te geven.'

De PvdA wil het ouderschapsverlof van beide ouders verruimen naar drie maanden en wil dat de overeengekomen kwaliteitsagenda voor de kinderopvang wordt voortgezet, net als de harmonisatie peuterspeelzalen. Verder volgt de PvdA het SER-advies en wil dat alle kinderen tussen de twee en vier minimaal 16 uur kinderopvang kunnen genieten. Op de wat langere termijn wil de PvdA naar een voorziening van kinderen van nul tot twaalf jaar (of ouders werken of niet). De PvdA heeft aangegeven extra te investeren in het onderwijs.

Ook de PvdD pleit voor ouderschapsverlof van drie maanden, maar dan wel voor vaders. Dit zou zorgen voor een betere verdeling van de zorgtaken. Verder wil PvdD onderzoeken of kinderopvang, net als in Scandinavië, onderdeel kan worden van het basisonderwijs. Wat betreft het onderwijs pleit deze partij voor de vrijheid om af te zien van de eindtoetsen (als zij op een andere manier kunnen aantonen aan de eisen te voldoen) en voor meer uren schoolzwemmen en sportlessen op de basisscholen.

De PVV zegt niets over kinderopvang en beperkt zich, wat betreft onderwijs, tot de uitspraak islamitische scholen te willen sluiten.

De SGP vinden ouders onvervangbaar en is geen voorstander van kinderopvang, zij willen dan ook geen kinderopvangtoeslag voor kinderen onder het jaar. Wat betreft onderwijs zet de SGP in op aandacht voor literatuur, culturele vorming en muziek in het lesprogramma.

De SP wil het recht op gratis kinderopvang voor alle kinderen van twee tot vier. Ook wil de SP de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs verbeteren. Verder pleit de partij voor kleine klassen in het basisonderwijs, met een gemiddelde grootte van 23 leerlingen. SP wil de verplichte eindtoets (Cito) en de rekentoets afschaffen.

De VVD wil meer experimenteerruimte voor samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en de basisschool. De VVD wil werkende ouders meer ondersteunen, geen werk dan ook geen kinderopvangtoeslag. Naast deze maatregel wordt ook het kindgebondenbudget afgebouwd. De kinderopvangtoeslag voor werkende ouders wordt daarentegen verhoogd. Wat betreft het onderwijs pleit de VVD voor voortdurende bijscholing van leerkrachten, verlagen van de leerplicht naar vier jaar oud en scholen die het goed doen moeten meer vrijheid krijgen om van regels af te wijken.

Concluderend vinden de meeste van de genoemde partijen kinderopvang belangrijk, net als minister Asscher die kinderopvang tegenwoordig ook bestempeld als ontwikkelinstrument. Er is duidelijk een omslag gaande. Laten we de verkiezingen gebruiken door met onze stem de politiek een zetje in de goede richting te geven. Dit helpt ons kinderopvang niet alleen gezien, maar ook ervaren te laten worden, als ontwikkelinstrument voor kinderen.


https://www.kinderopvangtotaal.nl/Kinderdagverblijven/Blogs/2017/3/Blog-Simon-Hay---Wat-valt-er-te-kiezen/