Kinderopvangorganisatie KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut brengen samen de kwaliteit van de pedagogische praktijk...

...in beeld. Het 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk' (NJi/GGD GHOR) en 'Kwaliteit van leefomgeving' (NCKO) worden hiervoor ge├»ntegreerd in een overzichtelijke dashboardomgeving. Het overzicht geeft feitelijke informatie over specifieke proceskwaliteit-items en is nuttig voor zowel professionals als management, ouders en inspectie.

De dashboardomgeving wordt gevuld door pedagogische stafmedewerkers van KindeRdam en geeft informatie over de pedagogische kwaliteit van handelen op groeps-, locatie-, cluster- en organisatieniveau. Locaties krijgen hiermee grip op de praktijk: welke inzet is succesvol en waar is verbetering nodig? Het levert gerichte input voor scholingsbeleid en coaching.

Het dashboard maakt het mogelijk om specifieke ervaringen en adviezen uit te wisselen; deelnemers kunnen elkaars leertraject volgen en worden geattendeerd op nieuwe kennis. Het kennissysteem versterkt zichzelf zo vanuit de praktijk en vice versa. KindeRdam meet de gegevens aan de eigen maatstaf voor kwaliteit en kan zo haar pedagogisch beleid ijken. Tot slot zijn de gegevens startpunt voor dialoog met en verantwoording naar ouders, inspectie en samenwerkingspartners.

KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut vroegen subsidie voor dit project aan bij het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang. De aanvraag is door ZonMW beoordeeld als relevant, maar verdere uitwerking is noodzakelijk. Dit advies wordt ter harte genomen door de ervaring van twee jaar monitoren nu eerst in te bouwen in een dashboardomgeving die gevuld wordt door alle locaties van KindeRdam. De kinderopvangorganisatie is partner in het samenwerkingsverband Rijkt en aangesloten bij het landelijk netwerk KINDwijzer. De ambitie is om op termijn de gebruikersgroep uit te breiden, zodat structurele benchmarking op sectorniveau mogelijk is.

Samen met de jaarlijkse Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang en de resultaten van het landelijk toezicht kan het dashboard een complementair beeld geven van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Dit vergroot het zelfbeoordelingsvermogen van de sector.


Bron: Nederlands Jeugdinstituut