Op de site van de Rijksoverheid vind je het antwoord op de meeste vragen over het coronavirus met betrekking tot de kinderopvang, betaling eigen bijdrage, kinderopvangtoeslag enzovoort.   

Hieronder geven wij antwoord op vragen die wij van ouders ontvangen. Wij volgen daarin steeds de adviezen en richtlijnen van RIVM en overheid. We werken de lijst regelmatig bij. 
Staat je vraag er niet in de lijst, mail deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In verband met drukte op de afdeling zullen wij vragen zo veel mogelijk opnemen in de veelgestelde vragen. Op dit moment geven wij voorrang aan vragen van ouders in cruciale beroepen. Vermeld dan s.v.p. in de onderwerpregel van je mail: VRAAG CRUCIAAL BEROEP

For English translationsee below 


Voor landen met een code geel geldt geen advies door de overheid. We leven echter in een onzekere tijd, waarbij de omstandigheden van de een op de andere dag kunnen omslaan. Mocht tijdens je verblijf het advies worden gewijzigd in code oranje of rood, dan geldt dezelfde regel als bij vraag 13. Kijk voor meer informatie op de website van de overheid: Wijs op Reis.

Oranjealleen noodzakelijke reizen
Reis alleen naar dit land of gebied als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. Let op: ga je toch naar dit land? Bereid je dan zeer goed voor. Bij terugkeer in Nederland moet je een negatieve testuitslag (uitsluitend getest via de GGD en dus geen zelftest) laten zien en ga je in quarantaine. Doe de quarantainereischeck.Roodniet reizen
Reis niet naar dit land of gebied. Reis je toch? Bij terugkeer in Nederland moet jeeen negatieve testuitslag laten zien (uitsluitend getest via de GGD en dus geen zelftest) en ga je in quarantaine. Doe de quarantainereischeck.

Houd er rekening mee dat je kind bij terugkomst in Nederland misschien verplicht in quarantaine moet. Dit betekent dat het helaas ook niet naar de opvang mag komen.

Naar welk land je ook gaat, je kunt er te maken krijgen met coronamaatregelen zoals een quarantaine- of testplicht. Ook kan de situatie in een land snel veranderen. Houd daarom altijd het reisadvies in de gaten. Kijk voor meer informatie op de website van de overheid: Wijs op Reis.


Voor al onze opvang geldt een opzegtermijn van 1 maand. Ook als je door omstandigheden in het buitenland geen gebruik kunt maken van de opvang. Bij opzegging kunnen we je bovendien niet garanderen dat je bij terugkomst weer gebruik kunt maken van de kindplaats.
 
Ja, je kosten voor de opvang lopen in dat geval door. 
 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang komen. Om te bepalen of een kind mag komen gebruiken onze medewerkers de beslisboom. De beslisboom geeft een overzicht van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Je kunt de beslisboom hier op de website van BOiNK vinden.

Bij een enkele besmetting in een groep hoeft niet meer de hele groep in quarantaine. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep, kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep. Mocht er een besmetting zijn, dan volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD en zullen wij in nauwe samenwerking met de GGD hierover communiceren.

Heb je je kind laten testen en is de uitslag positief? Dan verzoeken wij je dringend je kind niet alleen bij school, maar ook bij de kinderopvang af te melden. 

De kinderen worden op de reguliere tijden van school opgehaald en meegenomen naar de desbetreffende BSO. Het kan zijn dat de school en de BSO afspraken maken. Dit kan op meerdere manieren ingevuld worden. De betreffende ouders worden door school en de locatiemanager geïnformeerd. Als de kinderen door de BSO eerder opgehaald moeten worden, kan de BSO hiervoor extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders.

Ook voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft van kracht dat zij niet naar de kinderopvang mogen komen als de beslisboom dit aangeeft. Check hier de beslisboom.

Net als bij de sluiting in het voorjaar wordt er door de overheid in de tegemoetkoming van de eigen bijdrage onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen: 

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag. 
Eind mei is de compensatie voor de eigen bijdrage teruggestort. Heb je hier nog vragen over? Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

2. Ouders die gebruik maken van een subsidieregeling door de gemeenten, zoals Voorschoolse Educatie, peuteraanbod of Sociaal Medische Indicatie. Deze ouders krijgen een tegemoetkoming van de gemeenten. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
Ook als je geen kinderopvangtoeslag ontvangt, heb je recht op compensatie door de overheid. Ouders moeten dit zelf regelen met het SVB. Dit kan nog tot uiterlijk 15 juli. Lees hier meer over het aanvragen van de compensatie. Voor de aanvraag heb je een ingevulde verklaring van KindeRdam nodig. Binnen 8 weken na de aanvraag krijg je bericht van SVB. Via de site van de SVB kun je een aanvraag indienen:  

 • www.svb.nl/nl/vergoeding 
 • Klik op ‘inloggen’ (digiD)  
 • Klik op: ‘zelf regelen’ en dan op ‘aanvragen’  
 • Klik onderste optie: ‘tegemoetkoming kosten’ (TTKZO)  

Zoals altijd is het belangrijk om je gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek waren voor de sluiting van de kinderopvang hoef je niet door te geven.

Ja, ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag.

Ouders mogen weer op de locatie komen en hoeven geen mondkapje te dragen. Kinderen hoeven ook geen mondkapje te dragen. Per 25 september hoeft er ook geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

Voor baby’s hoeven geen aparte maatregelen te worden genomen.
  
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan. Naast de richtlijnen van het RIVM nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen:  

 • Wij hebben onze medewerkers gevraagd er ook op te letten dat kinderen zich aan de instructies van het RIVM houden
 • Medewerkers checken of er in toiletten papieren doekjes aanwezig zijn als een BSO in een school is gehuisvest.   
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.   
 • Wanneer een medewerker milde luchtwegklachten heeft zoals hoesten, snotneus, keelpijn of koorts, blijft hij/zij thuis.

Bij vermoedens van corona blijft een medewerker thuis en laat zich testen. Als er een medewerker positief wordt getest, blijft de medewerker in quarantaine en start de GGD het bron- en contactonderzoek.. De GGD zal aangeven of het noodzakelijk is om de omgeving van de besmette medewerker in te lichten. KindeRdam volgt de GGD-richtlijnen voor de communicatie rondom deze besmetting.

Nee, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dit niet aan KindeRdam. De GGD voert het bron- en contactonderzoek uit en bepaalt welke maatregelen er genomen moeten worden. 

Kinderpsycholoog Tischa Neve raadt aan om eerlijk en duidelijk naar kinderen te zijn wanneer ze vragen hebben: "Houd het behapbaar en maak kinderen niet onnodig ongerust. Wees vooral eerlijk. Het aantal kinderen dat besmet is, is tot nu toe laag. In China is dat bijvoorbeeld minder dan 1 procent. 
Jeugdarts Jeanne-Marie Hament raadt aan om het met een vergelijking uit te leggen: "Er zijn veel verschillende virussen, en die hebben allemaal een eigen kleur. Dit nieuwe virus heeft een kleur die we nog niet kennen, maar het lijkt op andere kleuren die wel in Nederland voorkomen. De knappe koppen zorgen dat het virus zich niet snel verspreidt, dus we hoeven ons geen zorgen te maken." Met oudere kinderen kun je er gewoon over praten, zegt Hament. "Het is belangrijk om het nieuws te relativeren, want de meesten die het virus oplopen, herstellen weer. Het is goed als een kind zich dat realiseert."  Leg kinderen wel de maatregelen uit om besmetting te voorkomen. Ze kunnen het beste hun handen wassen met warm water en zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.    

Tischa Neve benadrukt dat het ook niet erg is als je niet alle vragen van een kind kunt beantwoorden. "Stel dan voor om samen het antwoord te zoeken, of zeg dat je er later op terugkomt."De informatie op onze website en in de faq's is accuraat op de datum van publicatie. We doen er alles aan om onze content zo actueel en bijgewerkt mogelijk te houden. De situatie rondom het coronavirus ontwikkelt zich snel, dus is het mogelijk dat sommige informatie en aanbevelingen alweer gewijzigd zijn sinds publicatie. Voor het laatste advies, ga naar de website van het RIVM. De laatste informatie over de compensatieregeling vind je hier.

English translation 

The coronavirus (COVID-19 virus) has raised a multitude of questions. This list will provide you with the frequently asked questions and answers, the guidelines for preventing infection and the measures which need to be taken in case you become infected with the coronavirus.

We regularly update this list of questions and add as many questions as possible. Is your question not listed, please send us an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. At this moment we give priority to questions of parents in crucial professions. Please add in the subject line of your email: QUESTIONS CRUCIAL PROFESSION.

There is no government advice for countries with a code yellow. However, we live in an uncertain time, where circumstances can change from one day to the next. If the advice is changed to code orange or red during your stay, the same rule applies as for question 13. For more information, visit the website of the government website Wijs op Reis.
 

Orange: only necessary trips
Only travel to this country or area if it is absolutely necessary. Holiday trips are not necessary. Please note: are you still going to this country? Then prepare very well. When you return to the Netherlands, you must show a negative test result (tested exclusively via the GGD and therefore no self-test) and you go into quarantine. Do the quarantine travel check.

Red: don't travel
Do not travel to this country or area. Are you traveling anyway? When you return to the Netherlands, you must show a negative test result (tested only via the GGD and therefore no self-test) and you go into quarantine. Do the quarantine travel check.

Keep in mind that your child may have to be quarantined when you return to the Netherlands. This means that unfortunately it is not allowed to come to childcare.

Whichever country you go to, you may have to deal with corona measures such as a quarantine or test obligation. The situation in a country can also change quickly. Therefore, always keep an eye on the travel advice. For more information, look at the website of the government Wijs op Reis.

 
A notice period of 1 month applies to all our childcare. Even if you cannot use the childcare due to circumstances abroad. In addition, if you cancel, we cannot guarantee that you will be able to use your child’s place in childcare again when you return.
 
Yes, in that case your costs for childcare will continue.
 
To prevent the spread of the coronavirus, a number of rules apply to children: they are not allowed to come to childcare in some cases. Our employees use the decision tree (‘beslisboom’) to determine whether a child can come. The decision tree provides an overview of the rules of the RIVM. The RIVM has checked and approved the decision tree. You can find the decision tree here on the BOiNK website.

When there is an infection in a group, the entire group no longer needs to be quarantined. In case of outbreaks with multiple infections in a group, the GGD can still provide additional advice, including quarantine advice for the entire group if necessary. If there is an infection, we follow the guidelines of the RIVM and the GGD and we will communicate about this in close collaboration with the GGD.

Have you had your child tested and is the result positive? Then we urge you not only to report your child at school, but also to the BSO. 

The children are picked up from school at regular times and taken to the relevant BSO. It is possible that the school and the BSO make agreements. This can be done in several ways. The parents concerned are informed by the school and the location manager. If the children have to be picked up earlier by the BSO, the BSO can charge the parents extra care hours for this.

Also for the children of parents with a crucial profession, the rule remains that they are not allowed to come to childcare if the decision tree indicates this. Check the decision tree here.

Just like the closure in the spring, the government makes a distinction between 3 groups, in the allowance for the personal contribution:

1. Parents who have childcare allowance. 
At the end of May, the compensation for the personal contribution was paid. Do you have questions about this? Check for more information the SVB website

2. Parents who receive a subsidy from the municipalities, such as Preschool Education, or Social Medical Indication. These parents receive an allowance from the municipalities. Check for more information the SVB website

3. Parents who have childcare without government compensation. 
Also if you do not receive childcare allowance, you are entitled to compensation from the government. Parents must arrange this themselves with the Social Insurance Bank (SVB). This can be done until July 15 at the latest. Read more about applying for the compensation here. For the application you need a completed statement of KindeRdam. Within 8 weeks after your application, you will receive a notice from the SVB. You can apply on the site of the SVB:  

 • www.svb.nl/nl/vergoeding 
 • Click on ‘inloggen’ (DigiD)  
 • Click on: ‘zelf regelen’, then on ‘aanvragen’  
 • Click the below option: ‘tegemoetkoming kosten’ (TTKZO)  
 
As always, it is important to keep your details up to date. Changes relating to the closure of the childcare centre do not need to be reported.

Yes, parents who use the NOW, retain the right to childcare allowance.
 
Parents are allowed inside the location and do not have to wear a mask. Children are also not required to wear a mask. As of September 25, there is also no need to keep 1.5 meters distance.
 
No separate precautions need to be taken for babies.
 
We want to prevent the further spread of viruses in childcare. That is why, even more than usual, we apply good hygiene measures and we teach the children these habits. In addition to the RIVM guidelines, we also take the following precautions:
 • We have also asked our employees to ensure that children adhere to the instructions of RIVM
 • Employees check whether there are paper towels in toilets if a BSO is housed in a school.
 • We ensure a good indoor climate: we ventilate and air the living and sleeping areas.
 • When an employee has mild respiratory complaints such as coughing, snot nose, sore throat or fever, he/she stays at home.
 
If an employee suspects corona, he/she will stay at home and gets tested. If the test is positive, the employee remains in quarantine and the GGD starts the contact investigation. The GGD will indicate whether it is necessary to inform the environment of the infected employee. KindeRdam follows the GGD guidelines for communication regarding this contamination.
 
No, according to the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens), this is not up to KindeRdam. KindeRdam has employees tested by Coronalab. If an employee tests positive for corona, Coronalab will report this to the GDD. The GGD carries out the source and contact investigation and determines which measures must be taken.
 
Child psychologist Tischa Neve recommends to be open and honest with children if they ask any questions: "Keep it simple and dont worry the children unnecessarily. But above all, be honest. The number of children who have become infected so far has been very low. For example, in China this is less than 1 percent. 

Paediatrician Jeanne-Marie Hament recommends explaining it with a comparison: "There are many different viruses out there and these each have their own colour. This new virus has a colour were not yet familiar with, but it looks like other colours which we have seen in the Netherlands. Smart people are making sure the virus wont spread quickly, so we dont need to worry." Of course you can simply talk about this with the older children, Hament explains. "Its important to put the news into perspective, as most people who get the virus recover again. Its very important for children to realise this fact." Do make sure you explain to children what is important to prevent infection. Its best for them to wash their hands with warm water and soap, to catch their coughs and sneezes on the inside of their elbow and to use paper tissues. 
Tischa Neve emphasises to not worry if you cant answer all of a childs questions. "Perhaps suggest looking for the answer together or say youll look up the answer and come back to it later.

 

The information on our website and in the faq’s is accurate as of the date of publication. We make every effort to keep our content as current and updated as possible. The situation concerning the coronavirus is developing rapidly, so some information and recommendations may have changed since publication. For the latest advice, go to the RIVM website. The latest information about the compensation plan can be found here.